Skip available courses

Available courses

       ความหมายและความสาคัญของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกาเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตประจาวัน การวัดและการประเมินผลทักษะทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย