Skip available courses

Available courses

                การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคในการเล่นกรีฑา  วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา  การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ  และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

กรีฑาประเภทลู่และลาน ประเภทลู่ ได้แก่ การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล วิ่งข้ามรั้วและวิ่งผลัด ประเภทลาน  ได้แก่ การทุ่มน้ำหนัก  ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ำ  เขย่งก้าวกระโดด เทคนิคในการฝึกซ้อม การแก้ไขท่าทางต่าง ๆ ของการเล่นกรีฑาไม่ถูกต้อง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กฎกติกาและมารยาทในกรีฑา  ความปลอดภัยในการเล่น การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

การปฐมนิเทศและการศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรู้จักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และธรรมชาติของเด็ก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ที่ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และกอบการสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการชุมนุมรอบกอบไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ บทบาทการทำงานร่วมกับคนอื่น และชุมชน เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ภูมิหลังของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย แผนที่เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การประชุมกองลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาลการบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การวางแผนจัดทำกำหนดการฝึกอบรมการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพ) โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

ปฐมนิเทศและศึกษำจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกอบรม กิจกำรของลูกเสือ สำระสำคัญของกำรลูกเสือ ภูมิหลังของกำรลูกเสือและกิจกรรมขององค์กำรลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือสำรอง วินัยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกองลูกเสือสำรอง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเล่นเกม แนวกำรฝึกอบรมลูกเสือสำรอง กำรร้องเพลง ประวัติโครงสร้ำงของลูกเสือไทย พิธีกำร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรชุมนุมรอบกองไฟ กำรวำงแผนกำหนดกำรฝึกอบรม คำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ บทบำทของผู้กำกับลูกเสือสำรอง กำรเล่ำเรื่องที่เป็นคติ กำรแสดงเงียบ วิธีกำรบริหำรในกองลูกเสือสำรอง