Skip available courses

Available courses

      หลักและเทคนิคการวัดและประเมินทางการศึกษาในพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล   การประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและคุณภาพเครื่องมือวัดประเมินผล   การจำแนกระดับการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร 

ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในชั้นเรียน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัย