Skip available courses

Available courses

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝึกทักษะเบื้องต้น การรับการส่ง การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเล่นทีม การสนุก และการป้องกันแบบต่าง ๆ กติกาการเล่น วิธีดาเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ์ ทักษะในการเล่นทีม การสร้างแบบฝึก ศึกษากติกา ตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ศึกษาหลักการฝึกกีฬาบาสเกตบอล ตลอดจนการสร้างสาขาวิชาการฝึกกีฬาบาสเกตบอล