Skip available courses

Available courses

ศึกษาแนวโน้มและปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักการ รูปแบบ และกระบวนการในการจัดสัมมนา การบริหารและการวางแผนโครงการ เทคนิคและวิธีการในการจัดสัมมนาให้ประสบผลสาเร็จ การฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยแก่สังคมและชุมชน