Skip available courses

Available courses

ประวัติความเป็นมาของกีฬาว่ายน้้า ลักษณะและขนาดของสระว่ายน้้า อุปกรณ์การเก็บและการบ้ารุงรักษา การฝึกหัดว่ายน้้าประเภทต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กฎ กติกา และมารยาทในการว่ายน้้า ความปลอดภัยในกีฬาว่ายน้้า ฝึกการช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ในน้้าลึกหรือน้้าทะเล การตัดสินและการจัดการแข่งขัน