ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของครู คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานของวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองเมื่อเข้าสู่วิชาชีพครู