Skip available courses

Available courses

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาแนวคิดทฤษฏีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบริบทสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุรภาพสังคมไทย

 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแหลงเรียนรู้ที่หลากหลายนําไปเปรียบเทียบกับสภาพจริงใน

สถานศึกษา และบูรณาการสาระเรียนรู้ เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม นําเสนอผลการศึกษา

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้