Skip available courses

Available courses

การปฐมพยาบาลสาหรับการบาดเจ็บเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา ได้แก่ บาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อน กระดูกหัก ข้อเคลื่อน บาดเจ็บอวัยวะภายใน การเคลื่อนย้าย และการส่งต่อผู้บาดเจ็บ รวมถึงการให้การรักษาเบื้องต้นก่อนส่งแพทย์ และฝึกปฏิบัติสาหรับเตรียมป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเรียนและการสอนในวิชาพลศึกษา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาที่ใช้ในการป้องกัน และรักษาการบาดเจ็บเบื้องต้น