Skip available courses

Available courses

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนวให้คําปรึกษา ประเภทของการแนะแนว จรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว การบริหารงานและการจัดบริการแนะแนว ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา การป้องกัน แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น