Skip available courses

Available courses

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา ธรรมชาติของผู้เรียน การช่วยเหลือ ผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน ทฤษฎี และหลักการเรียนรู้ ตามแนวคิดกลุ่มจิตวิทยาตะวันตก และกลุ่มจิตวิทยาตะวันออก บุคลิกภาพและการปรับตัว รูปแบบการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนวิพากษ์องค์ความรู้ ดังกล่าวก่อนนํามาปรับใช้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา