คู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

รายละเอียด...คลิก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียด...คลิก

 

รูปแบบการเตรียมความพร้อม
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียด...คลิก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เดิมใช้ชื่อว่าหมวดวิชาการศึกษา  เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469 ที่ตำบลอู่เรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม

พ.ศ. 2470  กระทรวงธรรมการมีคำสั่งให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมาตั้งในเขตพระราชวังรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีโดยย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม จังหวัดสมุทรสงครามและย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมารวมด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2485  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

พ.ศ. 2491  ได้ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาลและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

พ.ศ. 2508  โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีย้ายมาตั้งที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี เป็นธรณีสงฆ์ และกองทัพบกมีพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าได้

พ.ศ. 2512  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และได้รับประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2512 ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2519  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ทั้งสาขาวิชาการศึกษา(ค.บ.) สาขาศิลปะศาสตร์(ศศ.บ.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์(วท.บ.)   โดยมีคณะวิชาฯ ที่ยกเป็นหลักอยู่ 3 คณะวิชาฯ คือ คณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรี” เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2535 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทั่วไปทั้งสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และคณะวิชาครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะครุศาสตร์"

พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฎเพชรบุรี  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีตามมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติราชภัฎ  พ.ศ.  2547  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

พ.ศ. 2548  คณะครุศาสตร์ มีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548   เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ. 2549  คณะครุศาสตร์ เปิดสอน 3 ระดับ ทั้งหลักสูตร 4 ปี  และ หลักสูตร  5  ปี  ดังนี้

ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรม

4. สาขาวิชาพลศึกษา

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา 3 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2551  คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา

3. สาขาวิชาพลศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน  คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  มีการเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้

ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา

3. สาขาวิชาพลศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.