ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

รายละเอียด...คลิก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียด...คลิก

 

รูปแบบการเตรียมความพร้อม
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียด...คลิก

 

 

S__95649811.jpg   คณะครุศาสตร์ มอบของขวัญให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
IMG_7049.jpg  

ทำบุญสาขาวิชาพลศึกษา และไหว้อาจารย์ใหญ่ (อาจารย์เฉลิม) ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

262886867_1074892979973609_747981428305960277_n_1.jpeg   นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบอง และกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
4DA898E2-EC6D-4DD4-B690-5EBF398FFCD4-L0-001.jpg   โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบล
   

 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัดพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

   

 

ปฏิทินการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู

 

S__8093890_0.jpg  

ดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จัหงัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 

258200487_269521598460509_3642563696146444537_n.jpg  

ชี้แจงรายวิชา "คุรุนิพนธ์" 
วันที่ 1 ธันวาคม 2564

 

pratom64-1.jpg  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียน

S__7741591.jpg  

เข้าร่วมการฟังบรรยาย การศึกษาแนวใหม่ พุทธเศรษฐศาสตร์ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน พร้อมทั้งศึกษาดูงานโรงเรียนชาวพุทธเศรษฐศาสตร์

S__7716870.jpg  

การประชุมสภาพคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564

S__7635026.jpg  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 2 

bansra002.jpg  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ชุมชนบ้านสระ-เจ้าพ่อเขาใหญ่

1amper1fac_001.jpg  

ประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

251274061_2389287677873968_4857345697108064031_n.jpg  

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ปี 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน

TCD444.jpg  

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน

pagadpbundit64.jpg   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
mba2.jpg   รับสมัครหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
sentang.jpg   เส้นทางการท่องเที่ยว ทวารวดี-ศรีอโยธยา
SSPP.jpg   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
pbrudit.jpg   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2564
EPT1005.jpg  

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย "กิจกรรมหนู่น้อยวิชาการ" ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

Untitled-1.jpg   ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2564
    โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุข้าราชการครู

Pbundit64.jpg

  รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2564
edutestteacher.jpg   รายชื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ipdc.jpg   ระบบฝึกประสบการวิชาชีพครู
covit0001.jpg  

แบบบันทึกการเดินทางของนักศึกษา (Time line) ก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพครู

pragradnayok.jpg   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
pragrad_nayok.jpg   รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
157014780_2519495645026673_315265834536401364_o.jpg   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 กุมภาพันธ์ 
1.jpg   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาสาขาพลศึกษา ได้นำเสนองานวิจัยรูปแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 001010101.jpg   กิจกรรมอบรมการปลูกจิตสำนึกการเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสร้างเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา
   

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมลักษณะความเป็นครู

    กำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
    แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จัดทำโครงการยุวเกษตร ครุศาสตร์จิตอาสา 1 คณะ 1 โรงเรียน
124995.jpg   นักศึกษากลุ่มวิชาชีพครูที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ และยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาให้ยื่นเรื่องภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
     
PC004.jpg   VDO และคู่มือการปฏิบัติงานวิชีพ 1
Notices_Related_to_testing.jpg   ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
 PG1.jpg   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนประเภทให้เปล่า ปีการศึกษา 2563
 pragrad.jpg   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
    ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563

  พิธีถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" 11 สิงหาคม 2563
  กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตการสอน) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2563

 

 

 

5ed64933de130.jpg   กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติประจำเดือนมิถุนายน 2663
5ed0733c8d1c3.jpg   เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการสอนออนไลน์
Presentation1.jpg   แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมของคณะ(กิจกรรมบังคับ)สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ในรูปแบบออนไลน์
  แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ในรูปแบบออนไลน์
  โครงการการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ออนไลน์
  การทำสกอร์บอร์ดแบบป้ายพลิกโดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ด
โดย อาจารย์คมชนัญ โวหาร
สาขาวิชาพลศึกษา
  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
2-01-728x515.jpg   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  ประกาศแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
  เชิญชวนนักศึกษาคระครุศาสตร์ เลือกนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
90199784_2250823518560555_4929215063744577536_o.jpg   ประกาศงดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อเป็นการลดการระบาดและความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
  ประกาศเลื่อนการอสบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทรหลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต
90111855_2885874981469156_5710363099698036736_o.jpg   เลื่อนการประชุมโรงเรียนเครรือข่ายวิชาชีพครู ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
   

ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

 

 

 

monet.png   VDO สอนติวโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.6
 

ประชุมเพื่อเตรียมแผนการพัฒนาโรงเรียนบ้านหุบกะพงและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุี เพื่อนำร่องเป็นโรงเรียนตัวอย่างตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

 

 

อบรมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

 

81802.jpg   ประกาศ เตรียมเปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
20200131_1.jpg   การแข่งขันทักษะกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
85187857_1045189169189390_4123960050668535808_n-840x266.jpg   14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ"
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2-4
  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 รหัส 62กิจกรรม คหกรรมสำหรับครู
  รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 รหัส 62 กิจกรรม อาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียน
  สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัภฏเพชรบุรี
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 2 มกรามคม 2562 ณ ห้องประชุม 926 คณะครุศาสตร์
 

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
"ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 33

  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท วิชาการ 
  แบบประเมินความสุขเบื้องต้นของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ แห่เทียนพรรษา
  ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะครุศาสตร์
  ประกาศให้นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตุการสอน) รับหนังสือส่งตัว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562) ณ ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์
   

 

 

กิจกรรม การเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู "ตำแหน่งครูผู้ช่วย"

admission62.jpg   มหาวิทยาลัยราชัภฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2562
4.jpg   ข้อควรปฏิบัติการรายงานตัว และปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2562
  ประกาศนักศึกษาที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 11 และ 12 พฤษภาคม 62
ณ ห้องประชุมพะนอแก้วกำเนิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ขยายการเปิดดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 พฤษภาคม 2562
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562
     คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเพิ่ม จำนวน 3 แห่ง
 

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 3-21 เมษายน 2562

 

     
slide1_1.jpg   คำขวัญ "วันครู"
16 มกราคม 2562
slide2.jpg   คำขวัญ "วันเด็ก"
12 มกราคม 2562
14___62.jpg   เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 14 กุมภา
011-1.jpg   ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
42930672_10211186980464474_447998658437185536_o.jpg   ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน  สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics
218.png   กำหนดการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
"ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
slide0000000.jpg   ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
"ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 32
ร่วมชมพิธีเปิดขบวนพาเหรดการแสดงภาคสนามการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษในพิธีเปิด
  กำหนดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
ครั้งที่ 32 "ดอนขังใหญ่เกมส์"
218.png  

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

42956440_10211186979224443_7038020920631361536_o.jpg  
ทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น The Fastest Line Tacking Robot Contest
42930672_10211186980464474_447998658437185536_o.jpg   การประกวดผลงานสื่อการเรียนรู้ INFOGRAPHICS
42926843_10211186980224468_2641277524079804416_o.jpg   ทักษะการนำเสนอ ผ่านโปรแกรม MS-Office Power Point
42903234_10211186980984487_638166087883554816_o.jpg   การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรและอาหาร
banner_02.gif   กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
การประกวดอาหารคาวและหวาน โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
banner_03.gif   กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ยุวชนนักพัฒนาสืบสาน "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"ในจังหวัดเพชรบุรี
banner_01.gif   กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการการประกวดหนังสั้น "มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น ทีม 5 คน
hBON8v.jpg   กิจกรรม EDU Freshy Night 2018 คณะครุศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
  กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก
ภาคเรียนที่ 2/2561
(สำหรับนักเรียนและนักศึกษาเก่า)
0010.jpg   คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียน
เนื่องในโอกาสวันครู
ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
ในหัวข้อ
"ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู"
ชิงเงินรางวัลกว่า 44,000 บาท
fV1ZkR.jpg   นักศึกษาภาคปกติที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกคน มารับบัตรนักศึกษาและสมุดฝากเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดฝากเงิน
admission62.jpg   มหาวิทยาลัยราชัภฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2562
  ทำบุญสาขาวิชาพลศึกษา
ไหว้อาจารย์ใหญ่
วันที่ 6 กันยายน 2561
ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
23 สิงหาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
     หลักสูตรการปลูกฝังและหล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
 IMG_1372.jpg  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

     
IMG_1150.JPG   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดสำมะโรง ตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
     
http://edu.pbru.ac.th/work/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99.jpg   สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
     
  กิจกรรมพัฒนาและสร้างสื่อการเรียนการสอน e-learning 9 ก.ค.61
     
  The 5th Rajabhat University National and International
Research and Academic Conference
     
 

อบรมและนิเทศติดตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกาาเ็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2561

     
  ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาชีพครูทุกสาขา)
     
  แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์ 
     
  กิจกรรมวิชาการ บรรยายพิเศษ
ในหัวเรื่อง "PLC for Lecturer Education Cluster"
     
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ราชภัฏเพชรบุรี

     
  ให้นักศึกษาสังเกตการสอน1(รหัส 59) และนักศึกษาสังเกตการสอน2 (รหัส58) ให้มารับหนังสือส่งตัวที่คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
เวลา 09.30น.-16.00 น.
     
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ   โครงการตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน
ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษา
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย ล้ง 1919
     
  โครงการประกวดการออกแบบเสื้อผ้า
บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
     
  ตัวอย่าง เอกสารการเขียนหลักสูตรพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุรุสภา   การรับรับปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
     
  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
การละทะเบียน และการชำระเงิน
ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 3/2560
     

23380334_1477824978953456_7265269248560713422_n.jpg23434720_1477824965620124_2904156960638144209_n.jpg

  การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนกู้ยืม   รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน   การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปฏิบัติการสอน   กำหนดการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปี 2561
     
  ประกาศผลการออกแบบโลโก้
คณะครุศาสตร์
     
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
โครงการสอบคัดเลือกครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560
     
  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
  กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 2
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
     
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ที่สำเร็จการศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
"ตำแหน่งครูผู้ช่วย"
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.-16.30 น.
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนกู้ยืม   กำหนดการและขั้นตอนการของกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษที่3/2560
     
    ประกาศให้นักศึกษาหลักสูตร ค.บ ปี 1
(นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา)
เข้าพักอาศัยในหอพัก
     
  ขอเชิญชวน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้คณะครุศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 61
ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค. 61
     
Register.png  

ประกาศ การเปิด-ปิดภาคการศึกษา
การลงทะเบียน และการชำระเงิน
ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษา
ภาคนอกเวลา 3/2560

     
best-apps-for-education.jpg  

แบบกรอกข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (2561)

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

     
 

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น ปีการศึกษา 2561

     
103031.jpg    อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (เพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่วไป) 
รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 13-16 มีนาคม 2561
     
   

 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งกันกีฬาพื้นบ้าน ในงานกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ปี 2561

     
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
28061740_1834001193299601_5895562972386570180_o.jpg  

นายุกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้ง 45 "ราชมงคลธัญบุรี

      
   ประกวดเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
     
21766634_860289967465875_7852055655700368220_n-415x260.jpg   ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ 
ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการประกวดการ์ตูนเคลื่อนไหว
"การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"
     
 

 

 

เรียนรู้แบบ"มืออาชีพ" 

กับคณาจารย์ มืออาชีพ 
ต้องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     
 

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     
 

ขอแสดงความยินดีกับ "บัณฑิตใหม่"
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปรจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
พธิีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

     
_.jpg   14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ
"ราชภัฏเพชรบุรีสดุดี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
     
  ปฏิทิน
การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
     
 
Happy New Year 2018
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     

  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองกำกับการ 1 กองบังคับการพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์ เข้าร่วม"ประชุมและสัมมนาการออกฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วม"
     
  กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก 1/2561
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
 

 

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

     

 

 

 

 

แจ้งความจำนงเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑

     
  การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑
     
 

 

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมวิ่งในโครงการก้าวคนละก้าว ร่วมกับ "พี่ตูน บอดี้แสลม"
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

     
edu0000045.jpg   ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio
)
     
  ขณะนี้ระบบรับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่เปิดให้บริการ กรุณารอประกาศรับสมัครเป็นทางการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

                  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุุนการศึกษา
โครงการ "ว่าที่ครูไทย"

23757800_1483091745093446_235121824_o.jpg

 

  ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาต้นแบบ SMART PBRU 2017

 

 

 

ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน

 

 

 

ซักซ้อมการดำเนินการขอหนังสืออนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

 23380334_1477824978953456_7265269248560713422_n.jpg23434720_1477824965620124_2904156960638144209_n.jpg

 

 

 "จุดเริ่มต้นของการมีบุคลิกภาพที่ดี"
การแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

  การแข่งขันกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 25
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

IMG_6266.jpg

 

  พิธีปิดการแข่งขันกีฬา"ดอนขังใหญ่เกมส์"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560

 

  พิธีเปิดการแข่งกันกีฬา "ดอนขังใหญ่เกมส์"
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

  ประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมคุณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 กิจกรรมจิตอาสา "ทำดีเพื่อพ่อ" 

คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมทำความสะอาดวัด
ทำความดีเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

 

 

กลุ่มราชภัฏภาคกลาง-ภาคตะวันตก
เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมสัมมนา
เรื่อง กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน โดยบูรณาการ CCR ร่วมกับ PLC

 

  ประชุมสัมมนา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
ทิศทางการผลิต และพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี

 

  เข้าร่วมจิตอาสา พิธีถวายดอกไม้จันทร์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

 

คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงเทิดประเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในงานนิทรรศการ
"ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กับเดอะเวเนเซีย หัวหิน-ชะอำ

 

  กำหนดการชำระค่าบริหารหอพัก 2/2560

pbru_research_2017.gif

 

  การนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตที่ 3 ธันวาคม 2560

22491613_1701252339907821_3574206013016983220_n.jpg

 

 

กิจกรรม "แสงเทียนแห่งศรัทธา 

กราบทูลลาองค์ราชันย์"

 

22491688_2143705225655141_6204392504501904737_n.jpg

 

 

 

เรียนรู้แบบ"มืออาชีพ" 

กับคณาจารย์ มืออาชีพ
ต้องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม    ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา
ชั้น 9 อาคาร วิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo pbru  

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

pbrustartup.jpg   PBRU StartUP 
ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการ PBRU StartUP
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.)

S__11624478.jpg21034171_1661785260512299_8282211011876876167_n.jpg

 

   ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ
ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ
อาจารย์คมชนัญ โวหาร
ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

กิจกรรม Freshy Night 2017

   ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ 
และทีมดอนขังใหญ่
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
และ รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
การประกวดหนังสั้น
"ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"

 

1  2 3  4  5 6 7  8 9 1011 12 13

 คู่มือปฏิบัติงาน

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.