This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • Smart Search
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • ประชาสัมพันธ์
 • ทำบุญสาขาวิชาพลศึกษา และไหว้อาจารย์ใหญ่
 • Content
 • Custom HTML Module
 • Latest Articles Module
 • The Joomla! Project
 • Typography
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • อาจารย์และบุคลากร
 • อาจารย์สาขาพลศึกษา
 • มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่
 • Feed Display
 • Layout Options
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • วิชาที่ 8 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (2)
 • แนวปฏิบัติที่ดีจากการเรียนรู้
 • News Flash
 • Template Styles
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • Random Image Module
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • Template Parameters
 • เกี่ยวกับคณะครุศาสตร์
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบอง และกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • Article Categories Module
 • Syndicate Module
 • Upgraders
 • Module Positions
 • โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
 • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
 • ปฏิทินการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู
 • ดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564
 • ดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564
 • ชี้แจ้งรายวิชา "คุรุนิพนธ์"
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต 64
 • "พุทธเศรษฐศาสตร์", "การศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน"
 • ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564
 • การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 2
 • ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ชุมชนบ้านสระ-เจ้าพ่อเขาใหญ่
 • ประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ
 • โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน
 • งานสารบัญ
 • เกร็ดความรู้ IT
 • หนังสือภายนอก
 • อัดวีดีโอหน้าจอคอมโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมให้ยุ่งยาก
 • อัดวีดีโอหน้าจอคอมโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมให้ยุ่งยาก
 • KM ครุศาสตร์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยวิชาการ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยวิชาการ
 • โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2564
 • รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • เส้นทางการท่องเที่ยว ทวารวดี-ศรีอโยธยา
 • ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เฉลิมพระเกียรติ
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์
 • หนังสือเล่มเล็ก บอกเล่า เรื่องราว ท้องถิ่น
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาป.บัณฑิต64
 • ขยายเวลารับสมัคร ป.บัณฑิต 2564
 • ขยายเวลารับสมัคร ป.บัณฑิต 2564
 • ขยายเวลารับสมัคร ป.บัณฑิต 2564
 • อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
 • เตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุข้าราชการครู
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี 2564
 • อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
 • กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
 • กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2564
 • บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการบันทึกการเดินทางของนักศึกษา
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2564
 • รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษานำเสนองานวิจัยระดับชาติ
 • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษานำเสนองานวิจัยระดับชาติ
 • ประกาศการเข้าร่วมกิจการมเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี
 • กิจกรรมอบรมการปลูกจิตสำนึกการเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสร้างเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา
 • กำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • โครงการยุวเกษตร ครุศาสตร์จิตอาสา 1 คณะ 1 โรงเรียน
 • นักศึกษาครูที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2563 ให้ยื่นเรื่องภายในวันที่ 4 ก.พ.64
 • กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตการสอนและมีส่วนร่วม) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • vdo และคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
 • ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
 • อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน
 • ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
 • ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
 • อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานวิชาชีพครู
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
 • บุคลากร สายสนับสนุน
 • ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • ทุนการศึกษา ยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 • พรบ.คอมพิวเตอร์
 • จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • การแต่งกายนักศึกษา
 • 12 สิงหา "วันแม่แห่งชาติ"
 • กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 • ประกาศกำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
 • ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงาน“ดอนขังใหญ่ รุ่นสหชยะ”
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563
 • กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมิถุนายน 2563
 • แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ (กิจกรรมบังคับ) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)
 • เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสอนออนไลน์
 • แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ในรูปแบบออนไลน์
 • สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 2 คณะครุศาสตร์
 • วิชาที่ 3 ความสามารถด้านตัวเลข
 • วิชาที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 • วิชาที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 • โครงการการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู"ตำแหน่งครูผู้ช่วย"สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ออนไลน์)
 • ขั้นตอนการทำสกอร์บอร์ด จากฟิวเจอร์บอร์ด
 • ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 • เลือกนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • ประกาศแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
 • เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เลือกนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เลือกนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
 • ประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท
 • เลื่อนการประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู
 • เลื่อนการประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู
 • VDO สอนการติวโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กป.6
 • ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
 • ประกาศงดการเรียนการสอนในห้องเรียน
 • เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • อบรมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมไมด้า
 • อบรมป้องกันภัยจากโรคร้ายยุคดิจิทัล COVIT-19
 • เตรียมเปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต ปี63
 • กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 42
 • 14 กุมภา วันราชภัฏ
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปี 2 -4
 • ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียน
 • กิจกรรมคหกรรมสำหรับครู
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
 • สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี 2563
 • กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 33
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ
 • นักวิจัยดีเด่น คณะครุศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์ แห่เทียนพรรษา62
 • แบบประเมินความสุขเบื้องต้นของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
 • ประกาศรับหนังสือออกปฏิบัติงานวิชาชีพครู(สังเกตการสอน)
 • การเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
 • เตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
 • ข้อควรปฏิบัติ การรายงานตัว และปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต 62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • ขยายเวลารับสมัคร ป.บัณฑิต ถึง 24 พ.ค.62 นี้
 • ประกาศนักศึกษาที่ต้องการยืนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต รอบสุดท้าย
 • ร่วมตอบแบบสอบถามต่อ (ร่าง)แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่21
 • ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต
 • คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตเพิ่ม
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต 62
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562
 • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รับตรงอิสระ รอบที่ 3
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 14 กุมภา
 • คำขวัญวันครู 2562
 • คำขวัญวันเด็ก 2562
 • การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
 • ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics
 • กำหนดการสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงอิสระ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics
 • กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5"
 • ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32
 • Physical Education
 • Early Childhood Education
 • Address
 • กำหนดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะครั้งที่ 32 "ดอนขังใหญ่เกมส์"
 • Histroy
 • EDU Freshy Night 2018
 • กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 62
 • กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก 2/2561
 • ประกาศ กำหนดการ ตารางเรียน ป.บัณฑิต
 • คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนเนื่องในวันครู ปี 2562
 • แจ้งนักศึกษาให้มารับบัตรนักศึกษาและสมุดฝากเงิน
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 • ทำบุญสาขาวิชาพลศึกษา
 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
 • หลักสูตรการปลูกฝังและหล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
 • กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา 2561
 • กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 2561
 • สอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561
 • ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์
 • องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 • องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
 • องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 • องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 • กิจกรรมพัฒนาและสร้างสื่อการเรียนการสอน e-learning
 • LOGO คณะครุศาสตร์
 • RUNIRAC V December 3-5,2018
 • โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค.บ. ปีการศึกษา 2561
 • แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์
 • บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “PLC for Lecturer Education Cluster”
 • ราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงาน
 • นักศึกษาสังเกตการสอน1-2 รับหนังสือส่งตัว
 • โครงการตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน
 • โครงการประกวดการออกแบบเสื้อผ้า
 • การรับรองปริญญาและกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
 • กำหนดการเปิดปิด ลงทะเบียน ชำรุงค่าบำรุงการศึกษา
 • เอกสารประกอบการประชุม
 • การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
 • การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน
 • การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา61
 • ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้
 • สถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • สถานที่สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการโครงการสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 5
 • สถานที่สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการโครงการสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
 • กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2,4
 • กิจกรรมการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
 • กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3/2560
 • ประกาศเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
 • การประกวดออกแบบโลโก้คณะครุศาสตร์
 • ลงทะเบียน ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่3/2560
 • กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
 • แบบกรอกข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี2561
 • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน งานกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์
 • อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • สาขาการศึกษาปฐมวัย มรภ.นครสวรรค์ศึกษาดูงาน
 • ประกวดเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 • Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017
 • กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก
 • ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • ขอแสดงความยินดีกับ"บัณฑิตใหม่"
 • มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มาศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 • Happy New Year 2018
 • ประชุมและสัมมนาการออกฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วม
 • ประชุมสัมมนาทิศทางการผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ 2
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักมหาวิทยาลัย
 • เตรียมความพร้อม ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • แจ้งความจำนงเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑
 • การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช ปีการศึกษา 61
 • ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • ก้าวคนละก้าว
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์สาขาวิชาพลศึกษา
 • ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุกนการศึกษา"ว่าที่ครูไทย"
 • SMART PBRU 2017
 • ซักซ้อมการดำเนินการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • หลักสูตรพัฒนาครู
 • หลักสูตรพัฒนาครู
 • หลักสูตรพัฒนาครู
 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ดาวประดับฟ้า"
 • การแข่งขันกีฬาดาบไทย
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ และ บริษัท โอ.พี.เนเซอรัล โปรดักส์ จำกัด
 • SMART PBRU การแต่งกายนักศึกษา
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬา"ดอนขังใหญ่เกมส์"
 • ดอนขังใหญ่เกมส์ 2560
 • การวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 • ประชุมสัมมนาทิศทางการผลิตและพัฒนาครู
 • จิตอาสา พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 • ครุศาสตร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
 • สัมมนากลุ่มราชภัฏภาคกลาง-ภาคตะวันตก
 • อบรมสัมมนา เรื่อง กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยบูรณาการ CCR ร่วมกับ PLC
 • คณะครุศาสตร์ เรียนอะไร จบมาแล้วทำงานอะไร คณะนี้เหมาะกับฉันไหมทำไมถึงอยากเรียนครุศาสตร์
 • Freshy Night ครุศาสตร์
 • การแสดงในงานเทิดพระเกียรติ ใน งานนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน”
 • กำหนดการชำระค่าบริการหอพัก 2/2560
 • การนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • "แสงเทียนแห่งศรัทธา กราบทูลลาองค์ราชันย์"
 • เรียนรู้แบบมืออาชีพ กับราชภัฏเพชรบุรี
 • การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. ๕ ปี)
 • ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2560
 • โครงการ PBRU StartUP
 • รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
 • ครูดีในดวงใจและอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
 • รางวัลและความภาคภูมิใจ
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนกฤต ทองคล้ำ
 • หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ
 • สอนสังคมอย่างไร
 • วาระแอบแฝง
 • บทความการบริหารสู่ศตวรรษที่21
 • บทความวิชาการ
 • บทความวิจัย
 • Download แบบตอบรับเข้าสัมมนา
 • บอร์ดเผยแพร่งานวิจัย
 • งานวิจัย
 • แบบประเมินผลการให้คำปรึกษาและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาฯ
 • อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐานฯ
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน
 • อาจารย์ประจำสาขาพลศึกษา
 • อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย
 • พัฒนากระบวนการเรียนรู้และผลิตสื่อสู่ครูปฐมวัย
 • หลักสูตร
 • อาจารย์ประจำสาขา
 • ผลการสอบเข้าป.บัณฑิต
 • ทุนการศึกษา
 • บุคลากร
 • อาจารย์
 • ผู้บริหาร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • โครงสร้างคณะ
 • ช่วยกันกด like กด share ผลงาน ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
 • ยุทธศาสตร์
 • รับหนังสือส่งตัว นักศึกษาสังเกตการสอน
 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • กำหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • รับสมัคร ป.บัณฑิต 60
 • ประวัติความเป็นมา
 • การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • เลื่อนกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560
 • แจ้งนักศึกษา รหัส 57 และ 58 ที่จะออกสังเกตการสอน
 • ค่ายวิชาการ ICT
 • หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ
 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงลึก
 • ประกาศยกเลิกมาตรฐานที่7-8
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
 • ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู
 • ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่6
 • e-media edu
Nike SneakersSportswear Design | Chuck 70 National Parks - Unisex by Converse Online , Ietp , Australia

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.