ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

     

23380334_1477824978953456_7265269248560713422_n.jpg23434720_1477824965620124_2904156960638144209_n.jpg

  การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนกู้ยืม   รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน   การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปฏิบัติการสอน   กำหนดการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปี 2561
     
  ประกาศผลการออกแบบโลโก้
คณะครุศาสตร์
     
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
โครงการสอบคัดเลือกครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560
     
  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
  กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 2
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
     
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ที่สำเร็จการศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
"ตำแหน่งครูผู้ช่วย"
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.-16.30 น.
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนกู้ยืม   กำหนดการและขั้นตอนการของกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษที่3/2560
     
    ประกาศให้นักศึกษาหลักสูตร ค.บ ปี 1
(นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา)
เข้าพักอาศัยในหอพัก
     
  ขอเชิญชวน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้คณะครุศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 61
ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค. 61
     
Register.png  

ประกาศ การเปิด-ปิดภาคการศึกษา
การลงทะเบียน และการชำระเงิน
ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษา
ภาคนอกเวลา 3/2560

     
best-apps-for-education.jpg  

แบบกรอกข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (2561)

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

     
 

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น ปีการศึกษา 2561

     
103031.jpg    อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (เพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่วไป) 
รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 13-16 มีนาคม 2561
     
   

 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งกันกีฬาพื้นบ้าน ในงานกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ปี 2561

     
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
28061740_1834001193299601_5895562972386570180_o.jpg  

นายุกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้ง 45 "ราชมงคลธัญบุรี

      
   ประกวดเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
     
21766634_860289967465875_7852055655700368220_n-415x260.jpg   ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ 
ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการประกวดการ์ตูนเคลื่อนไหว
"การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"
     
 

 

 

เรียนรู้แบบ"มืออาชีพ" 

กับคณาจารย์ มืออาชีพ 
ต้องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     
 

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     
 

ขอแสดงความยินดีกับ "บัณฑิตใหม่"
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปรจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
พธิีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

     
_.jpg   14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ
"ราชภัฏเพชรบุรีสดุดี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
     
  ปฏิทิน
การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
     
 
Happy New Year 2018
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     

  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองกำกับการ 1 กองบังคับการพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์ เข้าร่วม"ประชุมและสัมมนาการออกฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วม"
     
  กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก 1/2561
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
 

 

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

     

 

 

 

 

แจ้งความจำนงเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑

     
  การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑
     
 

 

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมวิ่งในโครงการก้าวคนละก้าว ร่วมกับ "พี่ตูน บอดี้แสลม"
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

     
edu0000045.jpg   ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio
)
     
  ขณะนี้ระบบรับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่เปิดให้บริการ กรุณารอประกาศรับสมัครเป็นทางการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

                  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุุนการศึกษา
โครงการ "ว่าที่ครูไทย"

23757800_1483091745093446_235121824_o.jpg

 

  ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาต้นแบบ SMART PBRU 2017

 

 

 

ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน

 

 

 

ซักซ้อมการดำเนินการขอหนังสืออนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

 23380334_1477824978953456_7265269248560713422_n.jpg23434720_1477824965620124_2904156960638144209_n.jpg

 

 

 "จุดเริ่มต้นของการมีบุคลิกภาพที่ดี"
การแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

  การแข่งขันกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 25
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

IMG_6266.jpg

 

  พิธีปิดการแข่งขันกีฬา"ดอนขังใหญ่เกมส์"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560

 

  พิธีเปิดการแข่งกันกีฬา "ดอนขังใหญ่เกมส์"
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

  ประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมคุณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 กิจกรรมจิตอาสา "ทำดีเพื่อพ่อ" 

คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมทำความสะอาดวัด
ทำความดีเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

 

 

กลุ่มราชภัฏภาคกลาง-ภาคตะวันตก
เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมสัมมนา
เรื่อง กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน โดยบูรณาการ CCR ร่วมกับ PLC

 

  ประชุมสัมมนา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
ทิศทางการผลิต และพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี

 

  เข้าร่วมจิตอาสา พิธีถวายดอกไม้จันทร์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

 

คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงเทิดประเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในงานนิทรรศการ
"ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กับเดอะเวเนเซีย หัวหิน-ชะอำ

 

  กำหนดการชำระค่าบริหารหอพัก 2/2560

pbru_research_2017.gif

 

  การนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตที่ 3 ธันวาคม 2560

22491613_1701252339907821_3574206013016983220_n.jpg

 

 

กิจกรรม "แสงเทียนแห่งศรัทธา 

กราบทูลลาองค์ราชันย์"

 

22491688_2143705225655141_6204392504501904737_n.jpg

 

 

 

เรียนรู้แบบ"มืออาชีพ" 

กับคณาจารย์ มืออาชีพ
ต้องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม    ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา
ชั้น 9 อาคาร วิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo pbru  

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ปี)

pbrustartup.jpg   PBRU StartUP 
ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการ PBRU StartUP
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.)

S__11624478.jpg21034171_1661785260512299_8282211011876876167_n.jpg

 

   ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ
ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ
อาจารย์คมชนัญ โวหาร
ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

กิจกรรม Freshy Night 2017

   ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ 
และทีมดอนขังใหญ่
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
และ รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
การประกวดหนังสั้น
"ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"

 

 

 

 

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.