กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการ PBRU StartUP เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและธุรกิจยุค Thailand 4.0 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครเดี่ยว หรือเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 10 คน เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท ภายใต้โจทย์การแข่งขันที่คณะกรรมการกำหนด 
นักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ Line:PBRUstartup1 หรือ FB: Pbrustartup หรือ Scan QR Code สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หรือติดต่อสอบถามคณะที่ตนเองสังกัด กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วนส่งออนไลน์ หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/…/1Z_C5ZcO6WROLvCZXCBpDqh…/view

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
AdidasRunning Sneakers | nike

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.