"ดอนขังใหญ่เกมส์ประจำปีการศึกษา 2560  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีการจัดการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ นอกจากสอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งให้นักศึกษาได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรักและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้านแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางการกีฬาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันระดับจังหวัดและระดับชาติต่อไป 

ดูรูปทั้งหมด คลิก

   
   
NewsRunning Sneakers | New Balance 991 Footwear
buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.