ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ขั้นปีที่ 1 (สาขาวิชาชีพครูทุกสาขา)

เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

ตามที่คุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรฯของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพครูได้มีการกำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณเพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติ และเพื่อเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้น จึงจำเป็นต้องให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาชีพครูเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกทักษะจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านต่าง ๆ

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

Adidas Yeezyaffiliate link trace | Nike Air Max

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.