คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ       

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 926 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Best Authentic Sneakers | Nike SB

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.