เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำการรับสมัครตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน รุ่นที่ 17 พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวฯ

ทั้งนี้ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งครู (ปท.1) ที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

TCD001.jpg

TCD002.jpg

TCD003.jpg

TCD444.jpg

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.