เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 2" ณ ห้องประชุม โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

S__7635026.jpg

S__7635022.jpg

S__7635004.jpg

S__7635008.jpg

S__7635009.jpg

S__7635013.jpg

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.