ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1.ให้นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา
    ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับทางคณะครุศาสตร์ หลังจากวันที่
    ได้รับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  

2.ให้นักศึกษา
   2.1 รับ
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10) 
   2.2 กรอกข้อมูลคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10) ให้ครบถ้วน
        พร้อมติด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รูปถ่ายสีสวมชุดครุย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชุดสูทสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 
   2.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ไปรษณีย์
         แล้ว Print แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ ทุกสาขา

3.ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสารตามลำดับ  ดังนี้
    3.1 แบบ คส.01.10 (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อมติดรูปถ่าย
          หน้าตรงครึ่งตัวแต่งชุดครุยขนาด 1 นิ้ว )
    3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
    3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ 
    3.4 สำเนา ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    3.5 สำเนา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
    3.6 สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม จากธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ 1 ฉบับ  
          (ค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  500 บาท)
    3.7 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ  

            หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
                                ทุกฉบับโดยลายเซ็นต้องเหมือนลายเซ็นในแบบ คส.01.10

4. เจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล ตรวจสอบเอกสารและจัดส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ksp_Bundit 
    ให้คุรุสภาพร้อมนำส่งหลักฐานให้คุรุสภาดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    ทั้งนี้คุรุสภาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ประมาณ 60-90 วัน โดยจะจัดส่งใบอนุญาต
    ประกอบวิชาชีพครูพร้อมบัตรประจำตัวกลับมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อแจกให้กับ
    นักศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 หมายเหตุ : ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาแบบ คส.01.10 และหลักฐานต่างๆ 
                       จำนวน 1 ชุด เก็บไว้เพื่อใช้กรณีมีปัญหา

*หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม คณะครุศาสตร์  โทร. 032-493-267

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.