แจ้งนักศึกษา รหัส 57 และ 58 ที่จะออกสังเกตการสอน ระหว่างวันที่ 5-23 มิถุนายน 2560

ขอให้รับหนังสือส่งตัวที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์    ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

   

รหัส 57

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

4. สาขาวิชาศิลปศึกษา

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาชีววิทยา

7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รหัส 58

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาเคมี

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.