คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เดิมใช้ชื่อว่าหมวดวิชาการศึกษา  เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469 ที่ตำบลอู่เรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม

     พ.ศ. 2470  กระทรวงธรรมการมีคำสั่งให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมาตั้งในเขตพระราชวังรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีโดยย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม จังหวัดสมุทรสงครามและย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมารวมด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี

     พ.ศ. 2485  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

     พ.ศ. 2491  ได้ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาลและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

     พ.ศ. 2508  โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีย้ายมาตั้งที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี เป็นธรณีสงฆ์ และกองทัพบกมีพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าได้

     พ.ศ. 2512  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และได้รับประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2512 ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     พ.ศ. 2519  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ทั้งสาขาวิชาการศึกษา(ค.บ.) สาขาศิลปะศาสตร์(ศศ.บ.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์(วท.บ.)   โดยมีคณะวิชาฯ ที่ยกเป็นหลักอยู่ 3 คณะวิชาฯ คือ คณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์

     พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรี” เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2535 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทั่วไปทั้งสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และคณะวิชาครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะครุศาสตร์"

     พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฎเพชรบุรี  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีตามมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติราชภัฎ  พ.ศ.  2547  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

     พ.ศ. 2548  คณะครุศาสตร์ มีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548   เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

     พ.ศ. 2549  คณะครุศาสตร์ เปิดสอน 3 ระดับ ทั้งหลักสูตร 4 ปี  และ หลักสูตร  5  ปี  ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรม
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     พ.ศ. 2551  คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

     พ.ศ. 2554 - 2559  คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  มีการเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

     พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน คณะครุศาสตร์  มีหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครบทุกหลักสูตร และมีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ให้มีมาตรฐานวิชาชีพเป็น 11 มาตรฐาน โดยปี 2560 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษาได้ปิดหลักสูตรเนื่องจากนักศึกษาได้จบการศึกษาครบหลักสุตรทุกคนและไม่มีการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม

            ปัจจุบันคณะครุศาสตร์มีการเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้  

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาพลศึกษา

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.