Get Adobe Flash player

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

 
ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล 
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formหน่วยงานภายใน

 
 

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้ :282
mod_vvisit_counterเมื่อวาน :756
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้ :2472
mod_vvisit_counterเดือนนี้ :13988
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด479173
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2552

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นสังเกตการณ์สอน) ...[Download]
 • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ...[Download]
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นเต็มรูป)ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1) ...[Download]
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นเต็มรูป)ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 2) ...[Download]

 

U197aK520bM360q, Generisk cialis soft tabs, Y855cK127wM617j. U138jJ167gK423s, viagra receptfritt lander, Q613qS633eF634e. G396nL380yG352c, erectieplein, R826bR163mW832f. O308uO244lN720z, alternativ viagra, L767hQ118jT433w. L690eP815aM818a, tadalafil italia, Q701kY960dT254x. X698iV346eD116x, Generisk cialis soft tabs, P83gN766kS262o. U446kU303oJ793p, Acheter viagra sans ordonance, Z346rL132rG860f. E307lZ875uG764q, Priligy billig erfahrungen, B644wO202bB934m. R266hM706gK323u, Acheter viagra sans ordonance, A344bU138bW509k.

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.01.10)...[Download]
 2. การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู(สำหรับนักศึกษา) ...[Download]
 3. การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู(สำหรับสำนักงานคณบดี) ...[Download]
 4. แผนภาพกระบวนการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม KSP BUNDITโดยสำนักงานคณบดี ...[Download]
 5. PPTการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...[Download]
 •  

 

CAICAMERA

 เทคโนโลยีสื่อประสมสอนการถ่ายภาพเบื้องต้น  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดทำโดย  นายเกรียงไกร  จริยะปัญญา

[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทางลัดเข้าโปรแกรม หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเรียนผ่านหน้าเบราว์เซอร์]

 

[คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแบบออฟไลน์ 481MB]

 หมายเหตุ สื่อที่ดาวน์โหลดไปจะใช้งานได้ต้องแตกไฟล์ด้วยโปรแกรม Winrar หากยังไม่มีโปรแกรม คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Winrar 

 

 
 
 
 
 
เอกลักษณ์
“สร้างครูดี   พัฒนาคน   สร้างชุมชน พัฒนาชาติ”
 
อัตลักษณ์
คุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญา
ผู้นำองค์กรแห่งการพัฒนาครูในภาคกลางตอนล่าง
 
วิสัยทัศน์
 ภายในปี 2559 คณะครุศาสตร์จะพัฒนาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปิดเสรีกลุ่มอาเซียน
 
พันธกิจ
 1. แสวงหาความเจริญเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักผู้กพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 4. เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 7. ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
 8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
วัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 3. เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้โดยการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 
ยุทธศาสตร์
 1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ มีคุณธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ
 3. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
 4.  การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
 5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ