Get Adobe Flash player

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

 
ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล 
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formหน่วยงานภายใน

 
 

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้ :210
mod_vvisit_counterเมื่อวาน :734
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้ :1264
mod_vvisit_counterเดือนนี้ :18065
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด549144
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2552

Dutasteride erectile permanent, buy voltaren online erectile which drug cause dysfunction.

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นสังเกตการณ์สอน) ...[Download]
 • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ...[Download]
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นเต็มรูป)ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1) ...[Download]
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นเต็มรูป)ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 2) ...[Download]

 

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.01.10)...[Download]
 2. การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู(สำหรับนักศึกษา) ...[Download]
 3. การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู(สำหรับสำนักงานคณบดี) ...[Download]
 4. แผนภาพกระบวนการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม KSP BUNDITโดยสำนักงานคณบดี ...[Download]
 5. PPTการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...[Download]
 •  

 

 
 
 
 
 
เอกลักษณ์
“สร้างครูดี   พัฒนาคน   สร้างชุมชน พัฒนาชาติ”
 
อัตลักษณ์
คุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญา
ผู้นำองค์กรแห่งการพัฒนาครูในภาคกลางตอนล่าง
 
วิสัยทัศน์
 ภายในปี 2559 คณะครุศาสตร์จะพัฒนาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปิดเสรีกลุ่มอาเซียน
 
พันธกิจ
 1. แสวงหาความเจริญเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักผู้กพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 4. เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 7. ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
 8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
วัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 3. เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้โดยการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 
ยุทธศาสตร์
 1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ มีคุณธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ
 3. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
 4.  การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
 5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ