Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University

EDU-ข่าว

ดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ยุพิน โกณฑา และอาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร ได้ลงพื้นที่ในการวางแผนเพื่อแนวทางการดำเนินกิจกรรม และเครื่องมือในการพัฒนาฯ ร่วมกับ พันตำรวจตรีอำนาจ สัมพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก พร้อมด้วยครู และบุคลากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก  

ดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ยุพิน โกณฑา และอาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร ได้ลงพื้นที่ในการวางแผนเพื่อแนวทางการดำเนินกิจกรรม และเครื่องมือในการพัฒนาฯ ร่วมกับ พันตำรวจตรีอำนาจ สัมพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก พร้อมด้วยครู และบุคลากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก  

ชี้แจ้งรายวิชา “คุรุนิพนธ์”

ประชาสัมพันธ์ … สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรม การชี้แจ้งรายวิชา “คุรุนิพนธ์” ที่เป็นรายวิชาใหม่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต 64

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 64” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบลักษณะการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ได้แก่ 1. อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ที่ได้มาบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 2. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้มาแนะนำวิธีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอีเมลมหาวิทยาลัย …

ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต 64 Read More »

“พุทธเศรษฐศาสตร์”, “การศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน”

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมการฟังบรรยาย การศึกษาแนวใหม่ “พุทธเศรษฐศาสตร์” การศึกษาตามอัธยาศัย (Non formal Education) “การศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน” พร้อมทั้งดูงานโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และ Workshop อาหารล้านนา ขนมล้านนา Organic food น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากนั้น เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมวัดห้วยปลากั้ง เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุด และเจดีย์ 9 ชั้น …

“พุทธเศรษฐศาสตร์”, “การศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน” Read More »

ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมเฮือนคำแดง เอกโอชา จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมวางแผนโครงการดำเนินโครงการ Big Rock จำนวน 3 โครงการ คือ1. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ2. โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา3. โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร    

การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 2” ณ ห้องประชุม โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ชุมชนบ้านสระ-เจ้าพ่อเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. คณะครุศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ นำโดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมการประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังประเด็นความต้องการ / ปัญหาการพัฒนาชุมชน ของชุมชนบ้านสระ-เจ้าพ่อเขาใหญ่ ณ ชุมชนบ้านสระ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง และนานอัศวิน ไชยภูมิสกุล เข้าพบ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ในการพัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสระ – เจ้าพ่อเขาใหญ่ ในปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 .. ทีมคณะกรรมการดำเนินงานและโค้ชในพื้นที่ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 นำโดย รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ, อ.สุวรรณ์ ทวีศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สัญญา ธีระเดชอุมถัมภ์, อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์ และนายธนเดช แก้วเสียง ดำเนินการบันทึกความคิดเห็นของโรงเรียนและชุมชนต่อองค์ประกอบ แนวทางการประเมินตนเอง และตัวบ่งชี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาวะปลอดภัยน่าอยู่ น่าเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน

Scroll to Top