Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University

EDU-ข่าว

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;คณะครุศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี๓๘ หมู่ ๘ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   download >>> รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6       Air JordanSportswear free shipping …

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 Read More »

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click! ชื่อสถาบันการศึกษาให้พิมพ์  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี“แล้วคลิ๊กปุ่ม ค้นหา แล้วคลิ๊ก ดูรายละเอียด ในช่องหมายเหตุ Adidas Performancetrace affiliate link | Sneakers

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานประกอบการยืนแบบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู AdidasBuy Kicks | Mens ASICS GEL-Kayano 28 Running Shoe at Fitforhealth

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ให้นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา    ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับทางคณะครุศาสตร์ หลังจากวันที่    ได้รับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   2.ให้นักศึกษา   2.1 รับแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10)    2.2 กรอกข้อมูลคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10) ให้ครบถ้วน        พร้อมติด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รูปถ่ายสีสวมชุดครุย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชุดสูทสีดำ ขนาด 1 นิ้ว    2.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ไปรษณีย์         แล้ว Print แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ ทุกสาขา 3.ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสารตามลำดับ  …

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Read More »

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่6

  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;คณะครุศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี๓๘ หมู่ ๘ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 6วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 download >>>_2.1 โครงการฝึกอบรมลูกไก่รุ่น 6download >>>_2.2 …

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่6 Read More »

e-media edu

    Nikeshort url link | off white nike blazer retail shoes Verona Multi-Color DJ5065-144 , Fitforhealth

Scroll to Top