คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม
อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง
อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม
อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

Scroll to Top