พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับอัพเดท)

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฎเกณฑ์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์วิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ปรับปรุงความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัว นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการเขตที่การศึกษา พ.ศ. 2546

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020
Scroll to Top