คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

"ครูมืออาชีพ"

ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตสาธารณะ

Scroll to Top