คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Miss.Jutarat Thongpul

นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท 2560 บธ.ม (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาตรี 2550 บธ.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2550 -2558  นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ 2558-ปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Scroll to Top