คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทความวิจัย

-----------------------------

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
อ.พรพรรณ เพ่งผลการพัฒนาความเข้าใจโดยการใช้คู่มือการสอนแบบโครงการที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับครูปฐมวัย จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2559ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “ยกระดับภูมิปัญญา สร้างมูลค่าสู่สังคม” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2560R1249-60180619160405.pdf
ผศ.ชนาธิป บุบผามาศการศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฏด้วยคุณธรรมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้มการศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฏด้วยคุณธรรมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ.อัญชนา เถาว์ชาลีการพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ.อัญชนา เถาว์ชาลีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย022/02/2562การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2561R2434-60190723113506.pdf
อ.อัญชนา เถาว์ชาลีการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามพระราชดำริการระเบิดจากข้างในผ่านกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2435-60190723114140.pdf
ผศ.ชนาธิป บุบผามาศการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษาครูภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย024/06/2565วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R689-63220624164851.pdf
ผศ.ชนาธิป บุบผามาศThe Development of Instructional Model Based on Design Thinking to Enhance the Ability in Learning Experiences Design Using Activity-Based Learning of Education Studentsภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิชาการ008/04/2565การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ Teacher Education in The Next Normal ผ่านระบบออนไลน์2564R764-63220704103754.pdf

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา   
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
นางสาวกาญจนา สังข์ผาดการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยะขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2415-60190716150409.pdf
นางสาวกาญจนา สังข์ผาดการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2416-60190716152713.pdf
นางสาวกาญจนา สังข์ผาดการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2417-60190716154345.pdf
นางสาวกาญจนา สังข์ผาดรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2418-60190716174833.pdf

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา (ไม่ใช้)   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
อ.สิริลักษณ์ เกิดหนูการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านภายนอกวช.บทความวิจัย39,00014/07/2559โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่2559R256-59160714111935.pdf
อ. ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านภายนอกวช.บทความวิจัย39,00014/07/2559โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่2559R256-59160714111935.pdf
อ. ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้ยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6 
อ. ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R324-59160722094611.pdf
อ.วิชชญา(ลาออก) มณีชัยการเปรียบเทียบรูปแบบอารมณ์ขันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R325-59160722095005.pdf

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
อ.กุศล ช่วงบุญศรีปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตกภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R2342-60190708141229.pdf
อ.สิทธิชัย เพิ่มสินปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตกภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R2342-60190708141229.pdf
ผศ.เพ็ญทิพย์ สายกฤษณะปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตกภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R2342-60190708141229.pdf
อ.คมชนัญ โวหารเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร ์ที่มีต่อวิชาพลศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย025/02/2564โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3. (หน้า 66 ? 77). นครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์2563R299-63210813135911.pdf
อ.คมชนัญ โวหารการเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย6,00004/01/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2563R300-63210813142856.pdf
อ.กุศล ช่วงบุญศรีการเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย1,50004/01/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2563R300-63210813142856.pdf
อ. ดร.ธำรงค์ บุญพรหมปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ของผู้สูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย009/08/2563วารสนมหาจุฬานาครทรรศน์2563R399-63210907145136.pdf
อ. ดร.ธำรงค์ บุญพรหมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครูพลศึกษากับแรงจูงใจในวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย025/02/2564การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวัดวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 32563R400-63210907145434.pdf
อ.สิทธิชัย เพิ่มสินสภาพการประกอบกิจกรรมทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/01/2565วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ2564R668-63220621145635.pdf
อ. ดร.ธำรงค์ บุญพรหมการศึกษาแรงจูงใจในวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย018/03/2565การประชุุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้้งที่่ 42564R755-63220701133915.pdf
อ. ดร.ธำรงค์ บุญพรหมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครูพลศึกษากับแรงจูงใจในวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย018/03/2565การประชุุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้้งที่่ 42564R756-63220701134126.pdf
อ.สิทธิชัย เพิ่มสินสภาพการประเมินผลการเรียนรู้วิชาพลศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย002/07/2559JOURNAL OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION ปีที่ 42 เล่ม 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 25592559R789-60170703144756.pdf
อ.คมชนัญ โวหารความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยงานวิจัย3,00001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R925-60190708141542.pdf
อ. ดร.บุญทิพย์ แป้นทองความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยงานวิจัย3,00001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R925-60190708141542.pdf
อ. ดร.ธำรงค์ บุญพรหมความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยงานวิจัย24,00001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R925-60190708141542.pdf

 

คณะครุศาสตร์  สำนักงานคณบดี   
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
รศ.นิภา เพชรสม(เกษียณ)กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ภายในรายได้มหาวิทยาลัยงานวิจัย001/11/2562วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,Silpakorn University2562R2720-60200908105504.pdf
นางวิภา เหล็กคมSynthesis of Plans to Increase the Results of Ordinary National Education Test by All-Round Tutoring Process for Primary School Grade 6ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย014/11/2563International Education Studies; Vol. 14, No. 2; 20212563R386-63210826102222.pdf
นางสาวประภา อ่ำกลัดSynthesis of Plans to Increase the Results of Ordinary National Education Test by All-Round Tutoring Process for Primary School Grade 6ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย014/11/2563International Education Studies; Vol. 14, No. 2; 20212563R386-63210826102222.pdf

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ชายขอบภูมิภาคตะวันตกสู่ความสำเร็จของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย15,00003/12/2560การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/05/2560Veridian E-Journal,Silpakorn University2560R1915-60180720110014.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/05/2560Veridian E-Journal,Silpakorn University2560R1922-60180720110727.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/05/2560Veridian E-Journal,Silpakorn University2560R1926-60180720111123.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/05/2560Veridian E-Journal,Silpakorn University2560R1931-60180720111951.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการบริหารงานกิจการนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะนักเรียนตามค่านิยม 12 ประการของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.2560R1935-60180720130321.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/01/2561Veridian E-Journal,Silpakorn University2560R1936-60180720130830.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.2560R1937-60180720131623.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.2560R1940-60180720154258.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการประเมินการบริหารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.2560R1941-60180720161837.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการบริหารโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/07/2561Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University2560R1942-60180720162854.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย020/07/2561วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์2560R1943-60180720163631.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดี ประจำตำบลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/07/2561วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์2560R1944-60180720163931.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้แบดิจิทัลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/01/2561Veridian E-Journal,Silpakorn University2560R1945-60180720165311.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งรูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทยภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย021/07/2561วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2560R1948-60180822153241.pdf
อ. ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุลการศึกษาผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 42560R1949-60180721140626.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ด่านสิงขร-มะริดภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย021/07/2561การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 42560R1950-60180721145715.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริดภายในรายได้มหาวิทยาลัยบทความวิจัย100,00004/02/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยะขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2415-60190716150409.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2416-60190716152713.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2417-60190716154345.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2418-60190716174833.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธรภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย017/01/2562โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแฆิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร2561R2421-60190717135130.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษาของสถานศึกษา ในจังหวัดเพชบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย018/07/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี2561R2422-60190718091548.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย007/09/2561การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี” 
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ภายในรายได้มหาวิทยาลัยงานวิจัย001/11/2562วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,Silpakorn University2562R2720-60200908105504.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การบริหารโครงการ โรงเรียนคุณภาพ 9 ดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย002/09/2562วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี2562R2721-60200908105938.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย002/09/2562วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี2562R2722-60200908110347.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน สำหรับครูประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/05/2559Veridian E-Journal, Silpakorn University 
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึกสำหรับการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ของนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย016/07/2559วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 25582558R303-59160716102845.pdf
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีภายนอกสกอ.บทความวิจัย030/12/2558วารสารวิชาการ Veridian E- Journal, Silpakorn University2558R304-59160716145835.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย002/06/2564วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 5(2): 1-7. (TCI-2)2564R309-63210813161402.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย002/06/2564วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 5(2): 1-7. (TCI-2)2563R309-63210813161658.pdf
อ. ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุลกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย002/07/2563วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2): 105-121. (TCI-2)2563R311-63210813162237.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย002/07/2563วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2): 105-121. (TCI-2)2563R311-63210813162237.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนครูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มโรงเรียนศิลาลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2564วารสารมนุษยสัมคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 23(1): 137-149. (TCI-2)2563R313-63210813163139.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งภาวะหนี้สินของข้าราชการครูในจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/04/2563วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 10(1): 31-37. (TCI-2)2563R314-63210813164258.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายนิคม อำเภอชะอำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2564วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(1): 154-173. (TCI-2)2563R318-63210816093959.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 22(2): 7-19. (TCI-2)2563R319-63210816094403.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องมะพร้าวที่ท่าคา โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/06/2564วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 5(2): 212-221. (TCI-2)2563R320-63210816095617.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องมะพร้าวที่ท่าคา โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/06/2564วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 5(2): 212-221. (TCI-2)2563R320-63210816094734.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R321-59160722091309.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย300,00022/07/2559รับดำเนินการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ2558R330-59160722111851.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย300,00022/07/2559รับดำเนินการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ2558R331-59160722112117.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการศึกษาพื้นภูมิเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย009/07/2559การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 62558R332-59160722112530.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/12/2558การประชุมสัมมนาวิชาการและศิลปวัมนธรรมระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 22558R333-59160722112805.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งแนวทางการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งแนวทางการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2564วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา2564R380-63220629114418.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564วารสารวิจัยและนวัตกรรม การอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2564วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา2564R381-63220629112828.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย005/07/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมข้าวเมืองเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยงานวิจัย34,00021/09/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R411-59170921163011.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมข้าวเมืองเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยงานวิจัย34,00021/09/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R411-59170921163008.pdf
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองการวิเคราะห์ผลของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการเขียนแผนภาพความคิดด้วยเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึกของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกสกอ.บทความวิจัย002/03/2560HERP ครั้งที่ 5 มรภ.อุดรธานี2560R531-60170323102516.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งภาวะหนี้สินของข้าราชการครูในจังหวัดเพชรบุรีภายในรายได้มหาวิทยาลัยงานวิจัย21,30001/01/2563วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R679-63220624131642.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.2564R679-63220629115027.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำอัมพวาของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/10/2564วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2564R687-63220624160713.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R688-63220624164526.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ 1ก4ส ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/09/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2564R690-63220624165231.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ประกอบคู่มือการพัฒนาการัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย026/05/2560วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2559R710-60170629122240.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/09/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 36 กรกฎาคม-กันยายน 25642564R726-63220628140204.pdf
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/09/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 36 กรกฎาคม-กันยายน 25642564R727-63220628140413.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสวนหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2564วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2564R734-63220629105438.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2564R735-63220629111423.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ 1ก4ส ของนักเรียนในกลุ่มข่ายที่ 12 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/09/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2564R736-63220629112305.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/03/2565วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2564R738-63220629113148.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำอัมพวาของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2564วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2564R739-63220629113419.pdf
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/01/2565วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา2564R743-63220629155743.pdf
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองการจัดการความรู้ด้านการสอนภาษาจีนในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน ของนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย029/06/2565วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R745-63220629160716.pdf
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองการวิเคราะห์ผลของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผล ของ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการเขียนแผนภาพความคิด ด้วยเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกสกอ.งานวิจัย90,00002/02/2560การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 25602560R797-60170705095017.pdf
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีภายนอกสกอ.บทความวิจัย005/07/2560e journal silpakorn2558R799-60170705100217.pdf
อ. ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุลการพัฒนาการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ทวรวาดี : ทุ่งเศรษฐีภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย50,00015/07/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R842-60170714152312.pdf
อ. ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุลการพัฒนาการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ทวรวาดี : ทุ่งเศรษฐีภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย50,00015/07/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R842-60170714151603.pdf
อ. ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุลการศึกษาศักยภาพและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนม่า บริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย015/07/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R843-60170714152042.pdf
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของไทยและสิงขร ตะนาวศรีของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย015/07/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R844-60170714152559.docx
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการศึกษาศักยภาพชุมชนด้านวัฒนธรรมข้าวเมืองเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยบทความวิจัย015/07/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R845-60170714152724.docx
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน สาหรับครูประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย024/07/2560Veridian E-Journal, Silpakorn University2559R888-60170724121953.pdf
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองนวัตกรรมการบริหารบนพื้นฐานการวิจัยภายนอกทุนส่วนตัวตำรา/เอกสารประกอบการสอน020/06/2560ตำราที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆผลงานวิชาการอื่นๆ200,00001/12/2560รับเก็บข้อมูล ITA 

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลแผนบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2563-2567)ภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์001/04/2563โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง2562R044-63201112104636.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตThe Development and Dissemination of Knowledge and Wisdom with QR Code under the project Conservation of Royal Sirindhorn.ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย009/05/2561The ICBTS 2018 Acdemic Multidisciplinary Research Conferencein Amsterdam, Netherlands2560R1181-60180605084920.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรีภายในรายได้มหาวิทยาลัยบทความวิจัย007/05/2564มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2563R124-63210520115024.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชภายใต้สภาวะแหล่งกำเนิดแสงที่ต่างกัน:กรณีศึกษา Chlorella (Chlorella sp)ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย029/03/2561งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2560R1567-60180713102135.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงAnalysis of Residues-to-Product-Ratios for Energy assessment:Cocount Biomass in Western Region of Thailandภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย016/05/256113th International Conference on Treds in Agricultural, Chemical, Environmental and Biological2560R1568-60180713102737.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงAn opportunity of new biomass materials as renewable energy in thailand: perspective of coconut farmerภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย025/05/25612018 International Conference on New Energy and Environment Engineering (ICNEE 2018)2560R1569-60180713104412.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/05/2560Veridian E-Journal,Silpakorn University2560R1931-60180720111951.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.2560R1940-60180720154258.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการประเมินการบริหารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย003/12/2560การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.2560R1941-60180720161837.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.กฤษฎา วรพินแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การคิดเชิงระบบกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์.ภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิชาการ003/09/2561วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การคิดเชิงระบบกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์.ภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิชาการ003/09/2561วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิชาการ002/07/2561วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิชาการ002/07/2561วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนติกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/05/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาชุดกิจกรรมร้องเต้นเล่นทำตามแนวคิดจิตตปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคุมอารมณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การนวดสปาเกลือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการนวดสปาเกลือและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย002/02/2562การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สสอท):การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต2561R2433-60190723113716.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย022/02/2562การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2561R2434-60190723113506.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามพระราชดำริการระเบิดจากข้างในผ่านกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2435-60190723114140.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการบูรณาการการโค้ช การศึกษาชั้นเรียนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนสำหรับนักศึกษาครูภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการบูรณาการการโค้ช การศึกษาชั้นเรียนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนสำหรับนักศึกษาครูภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย007/09/2561การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี” 
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัยภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการคิดเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/10/2562วารสารครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2562R2733-60200922093739.pdf
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการศึกษาปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/10/2562วารสารวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ2562R2734-60200922093816.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการออกแบบสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย021/02/2563การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการออกแบบสื่อการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ภายในรายได้มหาวิทยาลัยงานวิจัย021/02/2563การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการออกแบบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การอ่านออกเขียนได้ เรื่อง การยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภายในรายได้มหาวิทยาลัยบทความวิจัย021/02/2563การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลรูปแบบการสอนวิชา ipst-microbox ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย011/03/2563การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2562R2739-60200922100409.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย011/03/2563การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย010/09/2563การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย011/03/2563การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2562R2742-60200922102229.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลรูปแบบการสอนวิชา IPST-MicroBOX ด้วยการเรียนรู้ด้วยพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย014/05/2563การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2562วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2562R2765-60200921131614.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนารูปแบบการอ่านออกเสียงภาษาไทย ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียนศูนย์การเรียนตรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีภายนอกวช.งานวิจัย001/10/2562วช2562R2790-60200922110607.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการสังเคราะห์โมเดลการพัฒนาสื่อประสมสอนการถ่ายภาพเบื้องต้นและประเมินผลแบบ CIPPภายในรายได้มหาวิทยาลัยบทความวิจัย015/07/2559The 12th National Conference on Computing and Information Technology2558R297-59160715161101.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 22(2): 7-19. (TCI-2)2563R319-63210816094403.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R321-59160722091309.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาแผนการนิเทศแบบให้คำปรึกษา แนะนำ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R322-59160722091708.pdf
อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย020/08/2559การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ2559R334-59160722134337.pdf
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2564วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2563R375-63210820221530.pdf
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมกับวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2563วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2563R376-63210820221930.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมกับวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2563วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2563R376-63210820221930.pdf
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2563วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2563R377-63210820222237.pdf
อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์การพัฒนาหลักสูตรอบรมแกนนำสตรีแบบมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย015/07/2558วารสารศิลปากรณ์ศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่7 ฉบับที่2 กค-ธค58 
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตSynthesis of Plans to Increase the Results of Ordinary National Education Test by All-Round Tutoring Process for Primary School Grade 6ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย014/11/2563International Education Studies; Vol. 14, No. 2; 20212563R386-63210826102222.pdf
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์การพัมนาแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้เทคนิคจับคู่ร่วมคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า และสมุดรายวันทั่วไปภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย015/06/2559การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ครั้่งที่ 5 
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค เคอร์ซี่ในการพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย015/06/2559การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ครั้่งที่ 5 
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการพัฒนาแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับบุคลากรทางการศึกษาภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย50,00004/07/2558การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5 
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/07/2558การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/07/2558การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5 
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/07/2558การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5 
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R679-63220624131642.pdf
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.2564R679-63220629115027.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2564R680-63220624132334.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิคแผงผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย029/12/2564วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R681-63220624132837.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM model ร่วมกับเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย024/06/2565วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2564R682-63220624133152.pdf
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM model ร่วมกับเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย014/01/2565วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 EDUCU5001004 (13 pages) doi:2564R692-63220625243346.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตDevelopment of a Constructivist and Connectivist Learning Model for Undergraduates Involving Cloud Technology in Order to Promote the Creation of Innovative Educationภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/11/2564International Journal of Innovation, Management and Technology2564R753-63220630232624.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบวัดความฉลาดทางอารมย์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ด้วยการศึกษาบันเทิงภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย027/08/2559Tokyo 6th International Conference on Business, Econ0mics, Social Science & Humanities-BESSH2559R887-60170724120553.pdf
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการบูรณาการงานวิจัยสู่ชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนการสอน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิชาการ004/12/2559งานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ2559R889-60170727103612.pdf
อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สาหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย027/01/2560การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา2559R903-60170811164549.pdf

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา   
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตกภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R2342-60190708141229.pdf
อ.สรศักดิ์ ทองเพชรไม้นวดลูกกลิ้ง : นวัตกรรมสุขภาพจากไม้ต้นตาลเพื่อผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย002/01/2563วารสารพยาบาลทหารบก2562R2724-60200908135404.pdf
อ.สรศักดิ์ ทองเพชรการเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย1,50004/01/2564วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2563R300-63210813142856.pdf
อ.สรศักดิ์ ทองเพชรผลการใช้หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เสมือนจริงในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ระบบกล้ามเนื้อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย025/06/2565วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R695-63220625124455.pdf

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู (ไม่ใช้)   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
อ. ดร.ณฐกร ดวงพระเกษการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป้นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในรายได้มหาวิทยาลัยบทความวิจัย3,00027/06/2562วารสารวิชาการระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 22561R2188-60190627114931.pdf
ดร.วาสนา จันทรอุไรความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านวินัย และอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย021/08/2563วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา2562R2611-60200821133158.pdf
อ.หทัยทิพย์ (สิ้นสุดการจ้าง) สีส่วนผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R321-59160722091309.pdf
อ.กมลวรรณ(สิ้นสุดการจ้าง) พลับจีนการสังเคราะห์องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และการสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างไตรสิกขา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย50,00009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R326-59160722095934.pdf
อ.ทิพวรรณ(สิ้นสุดการจ้าง) ภัทรนุสรณ์การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับครูในศตวรรษที่ 21ภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R327-59160722100302.pdf

 

คณะครุศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่เผยแพร่สถานที่เผยแพร่เอกสารแนบ
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงามการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย001/06/2561สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา2560R1184-60180605141401.pdf
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงามAssessing Network Management Needs of Teacher Networks for Enhancing 21st Century Teacher Competenciesภายนอกวช.บทความวิจัย008/04/25612018 International Conference on Education, Psychology, and Learning (ICEPL 2018),Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan2560R1185-60180605143259.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาเส้นทาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด่านสิงขร-มะริดภายในรายได้มหาวิทยาลัยบทความวิจัย003/12/2561การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 42560R1305-60180620153811.pdf
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์การพัฒนาครูมืออาชีพโดยใช้การวิจัยจากประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์คุณภาพวิชาการภายนอกวช.งานวิจัย001/01/2561Veridian E-Journal, Silapakorn University2560R1312-60180620165440.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการบริหารงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย022/06/2561โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี2560R1365-60180623164249.pdf
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงามการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ในการบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย020/07/2561การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2560R1946-60180720165747.pdf
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงามการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวการบริหารงานมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย025/05/2561การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2560R1947-60180720170123.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตารูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทยภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย021/07/2561วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2560R1948-60180822153241.pdf
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำลืมอะไรหรือเปล่าภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์023/07/2561https://www.youtube.com/watch?v=VSxnz35Htrk2560R1952-60180723104644.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอ๊กซ์ทีมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/12/2561มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561R2088-60190612104040.pdf
อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย001/01/2562วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยะขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2415-60190716150409.pdf
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2416-60190716152713.pdf
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์การเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2417-60190716154345.pdf
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2418-60190716174833.pdf
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามพระราชดำริการระเบิดจากข้างในผ่านกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย022/03/2562การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 52561R2435-60190723114140.pdf
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านภายนอกวช.บทความวิจัย273,00014/07/2559โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่2559R256-59160714111935.pdf
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์การสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพื้นที่ด้วยหลักศาสนธรรมของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย640,00006/08/2563วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2562R2789-60200921131432.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตากลยุทธ์การขับเคลื่อนครูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มโรงเรียนศิลาลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/01/2564วารสารมนุษยสัมคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 23(1): 137-149. (TCI-2)2563R313-63210813163139.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูในจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/04/2563วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 10(1): 31-37. (TCI-2)2563R314-63210813164258.pdf
อ.ยุพิน โกณฑาผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R321-59160722091309.pdf
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงามผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R321-59160722091309.pdf
อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในทุนนักวิจัยหน้าใหม่บทความวิจัย009/07/2559การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 62559R323-59160722092120.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาแนวทางการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาแนวทางการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/12/2564วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา2564R380-63220629114418.pdf
อ. ดร.ดำรงค์ ตุ้มทองSynthesis of Plans to Increase the Results of Ordinary National Education Test by All-Round Tutoring Process for Primary School Grade 6ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย014/11/2563International Education Studies; Vol. 14, No. 2; 20212563R386-63210826102222.pdf
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงามการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/07/2558การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5 
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว Constructionism โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project-based learningภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์030/07/2559การประกวดเรื่องเล่าดิจิตัล โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2558R399-59160730093454.pdf
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำShare Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆ กับ ATM KTBภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์016/03/2558ประกวดคลิป “Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆกับ ATM KTB” 
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมข้าวเมืองเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยงานวิจัย34,00021/09/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R411-59170921163011.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมข้าวเมืองเพชรบุรีภายในทุนมหาวิทยาลัยงานวิจัย34,00021/09/2560ราชภัฏเพชรบุรวิจัยครั้งที่ 72559R411-59170921163008.pdf
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์การประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐาน กระบวนการ (Process Genre ? Approach) เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/05/2565วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม?สิงหาคม 25652564R626-63220607140754.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูในจังหวัดเพชรบุรีภายในรายได้มหาวิทยาลัยงานวิจัย21,30001/01/2563วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย031/08/2564วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R683-63220624133733.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาAttitude and cognition to the quality control system (GMP) of production staff and farmers of Banlad Agricultural Cooperative Ltd., Banlad District, Phetchaburi Provinceภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย015/07/2560ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 72559R689-60170627161456.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ด่านสิงขร-มะริดภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย021/09/2560การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 25592559R690-60170921163612.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ด่านสิงขร-มะริดภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/12/2559PBRU 2016 : 3rd National and International Conference2559R690-60170627162000.pdf
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์การประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre ? Approach) เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย027/04/2565วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564R757-63220701135031.pdf
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำการพัฒนาผลงาน Infographic โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ หัวข้อ ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์026/06/2560https://www.facebook.com/Oncbcontest2017/2559R885-60170721140323.pdf
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำการพัฒนาหนังสั้น ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเรื่อง วาระแอบแฝงภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์021/07/2560https://www.youtube.com/embed/2yECEd5g2BU?start=5282559R886-60170721140834.pdf
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆผลงานวิชาการอื่นๆ006/12/2560รายงานข้อมูลITA 
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆผลงานวิชาการอื่นๆ006/12/2560รายงานข้อมูลITA
Scroll to Top