Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 34 คน นำโดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชีพครู ตลอดจนเรื่องการพัฒนานักศึกษาครู ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะนำข้อมูลความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการให้เกิดประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สะท้อนคิด

ครูเพื่อศิษย์ เพชรนวัตกร น่าค้นหา

มรภ.เชียงใหม่ แลกเปลี่ยน พัฒนา

เก่งรู้ แกร่งงาน คุณค่าครู

คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Scroll to Top