คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนานักศึกษาผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนานักศึกษาผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้มอบหมายให้อาจารย์คมชนัญ โวหาร และบุคลากรทางการศึกษา พานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (ระดับเครือข่าย) เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูอย่างมืออาชีพ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (ระดับเครือข่าย) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งหัวข้อในการอบรม คือ 1) กระตุ้นความคิด ติดอาวุธ สู่ความเป็นครูยุคใหม่อย่างมืออาชีพ 2) การพัฒนาบุคลิกภาพครูยุคใหม่ 3) Technology และ Application กับการเรียนการสอน และ 4) วิชาชีพครูแต่งเติม สร้างเสริมพลังบวก

Scroll to Top