คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ แสงทอง
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Scroll to Top