คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์สาขาพื้นฐานวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ธนกฤต ทองคล้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา แพงโสม

อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์

อาจารย์ยุพิน โกณฑา

อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์

อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ

Scroll to Top