Skip available courses

Available courses

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน   การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน   การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ การเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลการเรียนรู้