คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์
ประธานสาขาวิชาการปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ แก้วแย้ม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาธิป บุบผามาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์วิชชญา มณีชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Scroll to Top