คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Graduate Program

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

open book, library, education
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

      ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (M.Ed. Curriculum and Instruction)

Scroll to Top