คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.ให้นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา
    ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับทางคณะครุศาสตร์ หลังจากวันที่
    ได้รับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  

2.ให้นักศึกษา
   2.1 รับแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10) 
   2.2 กรอกข้อมูลคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10) ให้ครบถ้วน
        พร้อมติด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รูปถ่ายสีสวมชุดครุย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชุดสูทสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 
   2.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ไปรษณีย์
         แล้ว Print แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ ทุกสาขา

3.ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสารตามลำดับ  ดังนี้
    3.1 แบบ คส.01.10 (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อมติดรูปถ่าย )
    3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
    3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 
    3.4 สำเนาใบอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะ ป.บัณฑิต)
    3.5 สำเนา ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    3.6 สำเนา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
    3.7 สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม จากธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ 1 ฉบับ  
         (ค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  500 บาท)
    3.8 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ  
    3.9 รูปถ่ายสี ระดับปริญญาตรีสวมชุดครุย, หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชุดสูทสีดำ ขนาด 1 นิ้ว  1 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย)

            หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับโดยลายเซ็นต้องเหมือนลายเซ็นในแบบ คส.01.10

4. เจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล ตรวจสอบเอกสารและจัดส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ksp_Bundit 
    ให้คุรุสภาพร้อมนำส่งหลักฐานให้คุรุสภาดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    ทั้งนี้คุรุสภาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 60-90 วัน โดยจะจัดส่งใบอนุญาต
    ประกอบวิชาชีพครูพร้อมบัตรประจำตัวกลับมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อแจกให้กับ
    นักศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 หมายเหตุ : ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาแบบ คส.01.10 และหลักฐานต่าง ๆ  จำนวน 1 ชุด เก็บไว้เพื่อใช้กรณีมีปัญหา

*หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม คณะครุศาสตร์  โทร. 032-708-621

3. ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click!

ชื่อสถาบันการศึกษาให้พิมพ์  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” แล้วคลิ๊กปุ่ม ค้นหา แล้วคลิ๊ก ดูรายละเอียด ในช่องหมายเหตุ

Scroll to Top