คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

"เป็นครูมืออาชีพ"

ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ

Scroll to Top