คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดการความรู้แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. ระดมความคิดพิชิตปัญหา

—————————————————————————————————————————–

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์คมชนัญ โวหาร
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม
อาจารย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายธนเดช แก้วเสียง
นักวิชาการศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางวิภา เหล็กคม
นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวถลัชนันท์ ทรัยพ์สงวน
นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
นักบริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดการความรู้แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. ข้อมูลของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. ข้อมูลของผู้อำนวยการ ผู้ประสานงาน ครูพี่เลี้ยง ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์

2. แสวงหาความรู้

———————————————————————————————————————-

ศึกษาหาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยการศึกษาการใช้งาน จากทางนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาในคณะที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สรุปใช้ WordPress เพื่อความสะดวกในการดูแล เนื่องจากเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ และเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูใช้ WordPress ด้วยเช่นกัน ส่วนระบบฐานข้อมูลใช้เป็น MySQL 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คุรุสภา และคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องของกฎระเบียบของสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และของนักศึกษา

3. แผนผังกำหนดเป้าหมาย

4. ประมวลผลกลั่นกรองข้อมูล

แสดงข้อมูลภาพรวม
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
.
Previous
Next

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำลังอยู่ในสถานะนักศึกษา และอาจารย์ ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

VDO แนะนำการใช้งานโปรแกรมส่วนข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์
VDO แนะนำการใช้งานโปรแกรมในส่วนของโรงเรียน

5. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน

Scroll to Top