คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์

1.1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น

1.2. ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

1.3. สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

1.4. ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

1.5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

2.1. เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก

2.2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

2.3. ผลงานที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ประจำคณะ

2.4. จำนวนการอ้างอิงบทความของอาจารย์ประจำคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนดต่ออาจารย์ประจำคณะ

2.5. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

Scroll to Top