คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์
อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Scroll to Top