คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สร้างครูดี พัฒนาคน สร้างชุมชนพัฒนาชาติ

ภายในปี พ.ศ. 2570 เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูระดับสากล

1. ผลิตบัณฑิตภายใต้อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์
2. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาความเป็นสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามบริบทโลก
3. พัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และถ่ายทอดสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรม

Scroll to Top