คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ยุพิน โกณฑา
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และจัดหารายได้
อาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.)
อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ.)
อาจารย์ ดร.อพัชชา ช้างขวัญยืน
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา (ค.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา (ค.ม.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.)
Scroll to Top