คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
งานวิชาการ และบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
นักบริหารงานทั่วไป
นางวิภา เหล็กคม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายธนเดช แก้วเสียง
นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
นางสาวชนิษศา พุ่มสมบัติ
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวมนต์ธิชา ทองงาม
นักวิชาการศึกษา
นายอัศวิน ไชยภูมิสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางอรอุมา ชูแสง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
นางสาวลักษิกา บัวศิริ
เจ้าหน้าที่โครงการ (ป.บัณฑิต)
นางสาวดวงกมล เล่งระบำ
เจ้าหน้าที่โครงการ
Scroll to Top