คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์
นางสาวประภา อ่ำกลัด
นักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางวิภา เหล็กคม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
นักบริหารงานทั่วไป
นายธนเดช แก้วเสียง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชนิษศา พุ่มสมบัติ
นักบริหารงานทั่วไป
นายอัศวิน ไชยภูมิสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวดวงกมล เล่งระบำ
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางอรอุมา ชูแสง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
Scroll to Top