คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง
อาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร
อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี
อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร
Scroll to Top