คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

รองศาสตราจารย์ ยศ ธีระเดชพงษ์
อาจารย์สาขาพลศึกษา

อาจารย์คมชนัญ โวหาร
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

Scroll to Top