คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการ"การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning:AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ“การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning: AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
         โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และครูรติ จิรนิรัติศัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้ที่สนใจสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการทำแผนและคลิปการสอน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA

Scroll to Top