คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร โดยในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานพิธเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ การจัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 รวมทั้งสิ้น 41 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม
3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู และ
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม

Scroll to Top